Јавна Набавка 02 2016

 Средња машинска школа, Нови Сад

Бул.Краља Петра Првог 38.

Дел: 954/2016.

Датум: 16.5.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ - о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – редни број ЈНМВ 2/2016.

 

Врста предмета набавке: добра

Опис предмета набавке: материјал за образовање     

Процењена вредност јавне набавке: 1.200.000,00 (без ПДВ-а)1.225.000,00са ПДВ-еом

Уговорена вредност јавне набавке: 832.370,00 односно 998.844,00 (са и без ПДВ-а)

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:

Партија 1 – 2 понуде

Партија 2 – 3 понуде

Партија 3 – 3 понуде

Парија 4 – 1 понуда

Партија 5 – 2 понуде

Датум доношења одлуке о додели уговора:18.4.2016.године

Датум закључења уговора: 13.5.2016.године

Основни подаци о добављачу:

 Партија 1- Материјал за теоријску наставу : „Епоха“ д.о.о. Пожега , Бакионица б.б.

Партија 2 – Резни алат.:  ФЕРОПАН Нови Сад, Јаношикова бр.3.

Партија 3 – Мерни алат: УНИАЛАТ 96 ДОО Нови Сад, Косовска 4.

Партија 4 – Материјал за праклтичну наставу – УНИАЛАТ 96 Нови Сад, Косовска 4.

Партија  - ФЕРОПАН Нови Сад, Јаношикова бр.3.

Период важења уговора: до краја 2016. године

Околности које представљају основ за измену уговора: одступање од конкурсне документације

Лице за контакт: секретар школе Живка Гавриловић