Јавна Набавка 03 2016

 

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Бул.краља Петра првог 38 , Нови Сад

Број: 1026

Датум: 30.05.2016.

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Бул.краља Петра првог 38 , Нови Сад

 

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  ЈНМВ 3/2016 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Наручилац:

Средња Машинска школа

Бул.краља Петра првог 38 , Нови Сад

ПИБ: 100236338

МАТ.БРОЈ:8117861

Интернет страница:www.masinskans.rs

е– mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета  јавне набавке:

Добра

Предмет јавне набавке:Закључење уговора за испоруку електричне енергије

09310000– Електрична енергија

Уговорена вредност: 1.305.660,00 динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљенa  је једна понуда

Највиша и најнжа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а -1.305.660,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а -1.305.660,00динара

Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена без пдв-а –  1.305.660,00 динара

Најнижа понуђена цена без пдв -а –  1.305.660,00 динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора:09.05.2016

Датум закључења уговора:30.05.2016

Подаци о добављачу:ЕПС Снабдевање д.о.о Београд, Царице Милице 2,11000 Београд,

Период важења уговора:Једна година од дана потписивања уговора

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности

 

Службеник за јавне набавке

Владимир Миленковић