Јавна Набавка 01 2016

Средња машинска школа

Нови Сад

Бул.Краља Петра Првог 38.

Дел: 704/2016.

Датум: 6.5.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у поступку
јавне набавке мале вредности

 

Врста предмета набавке: добра

Опис предмета набавке: материјал за хигијену       

Процењена вредност јавне набавке: 832.370(без ПДВ-а)1.000.000,00 са ПДВ-еом

Уговорена вредност јавне набавке: 832.370,00 односно 998.844,00 (са и без ПДВ-а)

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда. 1

Датум доношења одлуке о додели уговора:12.4.2016.

Датум закључења уговора: 20.4.2016.

Основни подаци о добављачу:  P & B PLUS DOO, Нови Сад, Милована Глишића 3.

Период важења уговора: до краја 2016. године

Околности које представљају основ за измену уговора: одступање од конкурсне документације

Лице за контакт: секретар школе Живка Гавриловић