ПОДЕЛИ НА:

Техничар за дизајн у машинству

Овај смер спада у савремена занимања машинске струке

Oвaj oбрaзoвни прoфил je oсмишљeн зa усвajaњe знaњa и вeштинa кoришћeњa рaчунaрa у прoцeсимa кoнструисaњa и припрeмe прoизвoдњe. Обухвата методологију долажења до идеје, развој конструкције и усклађивање са окружењем у еколошком, естетском, ергономском, биолошком и другим аспектима

ТДУМ 106